Кредо – ИУМПС

Програмният продукт „КРЕДО – ИУМПС” е предназначен да обслужва дейностите по събиране, съхранение и разкомплектоване на Излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.
Основни функционални възможности:

 • Поддържане на номенклатура с марки и модели МПС, необходими при издаване на Удостоверение за разкомплектоване, формиране на норми за разпад и издаване на Протокол за разкомплектоване на ИУМПС.
 • Поддържане на номенклатура с данни за контрагенти. Тази номенклатура съдържа два вида информация: задължителна и незадължителна. Попълват се задължителните реквизити при издаване на Удостоверение. Допълнителната информация за контрагент може да се ползва от Програмата или от работещите с нея за някои справки.
 • Заскладяване на изкупени ИУМПС. Задължително се въвеждат регистрационният номер, номера на рамата, теглото от свидетелството за регистрация, действително тегло, категория и марка за националност. Моделът се избира от предварително въведен списък с марки и модели автомобили. Поставя се отметка ако ИУМПС е бракувано за да не се издава Удостоверение. След въвеждане на всички данни за автомобила могат да бъдат избрани, формирани и отпечатани:
 • Договор за покупко-продажба в два варианта – за физически и юридически лица.
 • Покупко – изплащателна сметка.
 • Издаване Удостоверение за прието от център за разкомплектоване или площадка за събиране и съхраняване на ИУМПС, което е условие за прекратяване на регистрацията съгласно чл.18 т.1 или чл.18 т.2 от Наредба № I-45 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях (обн. ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г.).
 • Декларация за продадено ИУМПС.
 • Декларация по закона за защита на личните данни.

 

 • Поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за входящите, изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектоването на ИУМПС
 • Протокол за разкомплектоване на ИУМПС. Генерира се автоматично от складовата разписка на база нормите за разкомплектоване за съответното МПС и ръчно въведени количества на компонентите и материалите получени при разкомплектоване на ИУМПС.
 • Движение между складовете.  За нормална работа на програмата е необходимо да бъдат обособени два склада.

СКЛАД  ИУМПС,  в който ще се заприхождават и съхраняват  приетите ИУМПС и втори СКЛАД РАЗПАД, в който ще се заприхождават и съхраняват  получените при разкомплектоване  компоненти и материали.

 • Възможност за директна продажба. Използва се и при липса на разрешително за разкомплектоване на ИУМПС. Изписва вече прието ИУМПС от склад ИУМПС.
 • Списък с кодовете по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ на компоненти и материали получени при разкомплектоване на ИУМПС.

Кодовете са необходими при формиране на норми за разпад на ИУМПС, издаване на Протокол за разкомплектоване на ИУМПС и справки за входящите, изходящите и налични количества компоненти и материали получени при разкомплектоване на ИУМПС. Означените със звездичка/*/ кодове са за компоненти съдържащи опасни вещества.
Въвеждане на норми за разкомплектоване на ИУМПС.
Потребителят може да генерира произволен макет за въвеждане на норми за разкомплектоване на ИУМПС чрез формата „Макет за въвеждане”. Посредством избор от списъка с кодовете за вида на компонентите и материалите, списъка с видовете количества и списъка с предназначението на отпадъка се създава макет за въвеждане на разпад.

 • Отчитане и контрол на издадените Удостоверения за разкомплектоване на ИУМПС.
 • Отчитане и контрол на издадените Протоколи за разкомплектоване на ИУМПС
 • Осигуряване на информация за входящите, изходящите и наличните количества ИУМПС, както и за входящите, изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектоването на ИУМПС.
 • Справки за приетите за разкомплектоване, приетите и разкомплектовани и приетите и неразкомплектовани ИУМПС.